Polityka Prywatności

Polityka Prywatności MEDIA CHOICE Matyński Sp. J. (dalej Media Choice)

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W niniejszym dokumencie przedstawione zostały zasady przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Media Choice Sp. J. oraz polityka „cookies”.

Zakres zastosowania informacji oraz formularz zgody na przetwarzanie danych oraz zgody marketingowe

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Media Choice Sp. J. ma zastosowanie do danych otrzymanych/uzyskanych:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • poprzez newsletter
 • w ramach umów z klientami
 • przez przedstawicieli Media Choice w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).
 • w wyniku działań własnych Media Choice z ogólnodostępnych rejestrów lub stron internetowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Media Choice
 • poprzez zapisywanie na urządzeniach pliki cookies (tzw. "ciasteczka").

Dane jakie przetwarzamy, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy, stanowisko lub inne dane które podawane są w ramach formularzy kontaktowych lub zgłoszenia do newslettera jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

Dane osobowe co do zasady podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie.

Administrator, dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Media Choice Matyński Sp. J. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 121 lok., 211, 53-332 Wrocław

KRS: 0000481270

NIP: 8992747679

REGON: 022273399

e-mail: office@mediachoice.pl

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Media Choice Matyński Sp. J. należy kierować zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

Firma Media Choice Matyński Sp. J. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie targów, osobistych spotkań) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

Dane przetwarzane przez firmę Media Choice Matyński Sp. J. zawierają zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub obsługi zamówień realizowanych przez firmę Media Choice Matyński Sp.J.,

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Media Choice Matyński Sp. J., w określonych poniżej celach.

I.
CEL: marketing bezpośredni Media Choice Matyński Sp. J.,
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w zw. Z motywem 47 preambuły RODO

OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Spółka może pozyskiwać dane osobowe z ogólnodostępnych rejestrów oraz ze stron internetowych (CEIDG, strona pracodawcy, informacje od osób trzecich) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów. W tym celu spółka może przetwarzać dane osobowe w postaci Imienia i/lub Nazwiska, adresu e-mail, numer kontaktowy, stanowisko.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji marketingu bezpośredniego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Przez marketing bezpośredni należy rozumieć ogół działań, jak również wszelkich dotyczących go usług pomocniczych, umożliwiających oferowanie produktów lub usług bądź przekazywanie innych informacji do grupy ludności – za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych bezpośrednich środków – w celach informacyjnych bądź w celu wywołania reakcji ze strony osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

II.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia,
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a firmą Media Choice Matyński Sp. J., dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia jak również w celu ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych (np. formularz kontaktowy) podane dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub kontynuowania kontaktów oraz dla realizacji ewentualnych rozliczeń.

III.
CEL: kontakty biznesowe/formularz kontaktowy,
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy Media Choice Matyński Sp. J., do celu kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele firmy Media Choice Matyński Sp. J., mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty firmy Media Choice Matyński Sp. J., zaproszenia na spotkanie lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności firmy Media Choice Matyński Sp. J. lub jej kontrahentów/partnerów.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

IV.
CEL: newsletter,
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od firmy Media Choice Matyński Sp. J., Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności firmy Media Choice Matyński Sp. J., oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności firmy Media Choice Matyński Sp. J.,

V.
CEL: odpowiedź na zapytanie,
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „Administrator, dane kontaktowe”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

VI.
CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy firmą Media Choice Matyński Sp. J., a innym podmiotem,
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy firmą Media Choice Matyński Sp. J., a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VII.
CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,
PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

VIII.
CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione firmie Media Choice Matyński Sp. J., mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko firmie Media Choice Matyński Sp. J., Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie firma Media Choice Matyński Sp. J., była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

Konsekwencje niepodania danych

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza lub zapisu na newsletter.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli firmy Media Choice Matyński Sp. J., w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z firmą Media Choice Matyński Sp. J., – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do dostępu do danych w tym do uzyskania kopii danych;
 2. prawo do sprostowania danych - na tej podstawie możesz żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. ograniczenia przetwarzania danych - w razie zgłoszenia takiego żądania Media Choice zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 5. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Media Choice wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Media Choice, jak również tego innego podmiotu.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień ( w tym w szczególności do zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych), prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „Administrator, Dane kontaktowe”.

Zwracamy uwagę na to, że :

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach należących do firmę Media Choice Matyński Sp. J., jednak są dostępne zdalnie dla przedstawicieli firmy Media Choice Matyński Sp. J., jak również na serwerach procesorów na terenie kraju.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, firma Media Choice Matyński Sp. J. stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie z informacjami podanymi w części „Administrator, Dane Kontaktowe”.

Informacja o „cookies”

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych Media Choice Matyński Sp. J. Dodatkowe informacje dot. Administratora danych ujęte zostały w części „Administrator, Dane kontaktowe”
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, dotyczących tego, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu ulepszamy strukturę oraz zawartość naszej strony internetowej.
  2. lepszego dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych do użytkownika, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy także, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Log systemowy na serwerze

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisywane mogą być także informacje takie jak:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 2. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Wykorzystywanie danych oraz ich udostępnianie

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Udostępniane przez użytkowników dane wykorzystywane będą stosownie do uzyskanych zgód bądź obowiązujących przepisów w celu świadczenia usług dostępnych w ramach strony internetowej Administratora Danych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator Danych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Profilowanie

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą w tym zakresie przetwarzane jednak w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacje końcowe

 1. Aby skontaktować się Media Choice, można użyć adresu spółki w celu wysłania korespondencji tradycyjnej lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem : https://mediachoice.pl/#kontakt
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.), oraz rozporządzenie RODO
 3. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Administratora Danych, tj. przez sąd właściwy dla miasta Wrocławia

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Rozumiem, zamknij